Pitanja i odgovori (FAQ)

Operativni leasing

Operativni leasing je ugovor koji primatelju leasinga pruža mogućnost korištenja objekta leasinga na ugovoreno razdoblje. Za korištenje objekta leasinga primatelj leasinga plaća mjesečnu naknadu kojom ne otplaćuje cjelokupnu vrijednost objekta leasinga.

Predviđeni ostatak vrijednosti objekta leasinga se određuje na bazi ugovorene godišnje kilometraže, roka financiranja te procjene redovne eksploatacije objekta leasinga.

Kod financijskog leasinga je stjecanje vlasništva na prvom mjestu, a u operativnom leasingu korištenje.

Prednosti operativnog leasinga

Mogućnost ugovaranja dodatnih usluga ili naknada poput:

  • uključenja troškova osnovnih servisa propisanih od strane proizvođača do 150.000 km servisno ili
  • ako imate potrebu za veći obujam održavanja vozila, možete ugovoriti i održavanje (fiksno ili obračunsko) koje uključuje veće pokriće usluga do 250.000km uz mogućnost uključenja hotela za gume, odvoz/dovoz objekta leasinga na popravak
  • naknada troška kasko osiguranja
  • naknada troška obveznog osiguranja
  • naknada za porez na cestovna motorna vozila
  • naknada za registraciju i tehnički pregled vozila
  • naknada za HRT pristojbu

Prednosti financijskog leasinga

  • Nakon otplate svih leasing rata, troška obrade, eventualnog učešća i otkupne rate, objekt leasinga prelazi u vlasništvo primatelja leasinga.

Financijski leasing

Svrha financijskog leasinga je stjecanje vlasništva nad objektom leasinga. S uplatom svih ugovorenih rata i podmirenjem otkupne rate objekta leasinga, isti prelazi u vlasništvo primatelja leasinga.

Primatelj leasinga je ekonomski vlasnik objekta leasinga, a leasing društvo je pravni vlasnik. Objekt leasinga se vodi kao imovina i amortizira se u poslovnim knjigama primatelja leasinga.

Općenito

Ugovor o leasingu se može raskinuti od strane primatelja leasinga na temelju pisane izjave te podmirenja nedospjelog iznosa financiranja odnosno raskidne vrijednosti uz obračun možebitnih ostalih troškova iz ili u svezi s ugovorom o leasingu.

Zahtjev za informativnim obračunom možete pronaći na našoj internet stranici.

Održavanje i popravak objekta leasinga je potrebno redovito obavljati u radionici ovlaštenoj za popravak tog objekta leasinga, sukladno tehničkim uputama proizvođača te s obveznom potvrdom u servisnoj knjižici. Popravak se smije obavljati korištenjem originalnih rezervnih dijelova, odnosno rezervnih dijelova usporedivo jednake kvalitete.

Objekt leasinga je nužno vratiti bez oštećenja koja prelaze redovitu eksploataciju objekta leasinga. U protivnom je potrebno izvršiti urednu i pravodobnu prijavu štete te dostaviti pisanu prijavu štete prilikom povrata objekta leasinga. Ukoliko Porsche leasing d.o.o. ne može ostvariti pravo na osigurninu, primatelj leasinga snosi troškove tako nastale štete, kao i procjenu nastalih oštećenja na objektu leasinga. Ako je objekt leasinga vozilo, potrebno je dostaviti i potvrdu o stanju brojača kilometara sa stanice za tehnički pregled vozila, ne stariju od 30 dana.

Sve troškove koji nisu uključeni u naknadu za leasing, a vezani su uz korištenje objekta leasinga dužan je snositi primatelj leasinga (npr. redovni servisi, održavanje, gorivo, cestarine, PCMV, tehnički pregled, registracija objekta leasinga, propisana i/ili ugovorena osiguranja i sl.).

Prilikom sklapanja ugovora o leasingu potrebno je podmiriti trošak obrade ugovora i eventualno učešće/predujam naknade za leasing.

Financijski leasing

  • Plaćanjem svih ugovorenih rata leasinga i otkupne rate objekt leasinga prelazi u vlasništvo primatelja leasinga. Ako objekt leasinga ne želite otkupiti plaćanjem otkupne rate moguće je dogovoriti s društvom Porsche leasing d.o.o. mjesto povrata objekta leasinga.

Operativni leasing

  • Objekt leasinga pri isteku ugovora o leasingu potrebno je vratiti u posjed Porsche leasing d.o.o. i to s ugovorenom kilometražom, u protivnom društvo Porsche leasing d.o.o. će obračunati naknadu za prekoračenje ugovorene kilometraže.

U slučaju kašnjenja s povratom objekta leasinga, društvo Porsche leasing d.o.o. će obračunati ugovornu kaznu.

Da, ukoliko ista osoba posjeduje suglasnost društva Porsche leasing d.o.o..

Za upravljanje objektom leasinga u inozemstvu korisnik leasinga je dužan ishoditi dozvolu HAK-a za upravljanjem tuđim vozilom u inozemstvu.